Tận nhân lực, tri thiên mệnh – Chính bản thân cố gắng Hết Sức rồi sau đó theo ý Trời. 3 đường chỉ tay này giàu sang phú quý (video: NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ)

Lưu ý: Nam tả, Nữ hữu – Đàn ông xem Bàn Tay Trái (là do chính bản thân tạo ra). Bàn tay phải của đàn ông là do ý Trời.

Còn phụ nữ xem bàn tay phải – Bàn tay phải của Phụ nữ là do bản thân Phụ nữ tạo ra. Còn bàn tay Trái của phụ nữ là do Trời cho = những gì không phải là do chính bản thân tạo ra. Chung quy gọi là Trời , ví dụ hoàn cảnh, gia đình.v.v..

Share this:
@ 2020 TN InfoWay