(Video: Trung Hoa Sử Ký) 316 Năm Vương Triều ĐẠI LÝ – Từ Khi Kiến Quốc Tới Ngày Bại Vong Với 22 Đời Vua Họ ĐOÀN Vương quốc Đại Lý là sự kế tiếp của quốc gia Nam Chiếu, là một quốc gia đã suy tàn từ năm 902. Có ba triều đại kế tiếp nhau là Đại Trường Hòa, Đại Thiên Hưng (Hưng Nguyên) và Đại Nghĩa Ninh đã tồn tại sau khi Nam Chiếu bị suy vong cho đến khi Đoàn Tư Bình chiếm được quyền hành năm 937 và thiết lập ra vương quốc Đại Lý.

Share this: