6 Nguồn Trao Đổi Xây Dựng Mối Quan Hệ Lâu Dài

1. Tình cảm (yêu, chấp nhận người khác, yêu thích người khác)

2. Dịch vụ( làm cho người khác cảm thấy người khác, làm cho người khác)

3.Ghi nhận (làm cho người khác hãnh diện, khen tặng)

4. Tiền

5.Sản phẩm (cầm nắm)

6.Thông tin(tư vấn, chia sẻ, cố vấn)

(Video: Lan Bercu TV) Cho cái cần – Cân bằng

Share this:
Translate »