(Video: TINH HOA VÕ THUẬT)

Vovinam – Việt võ đạo. là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936. nhưng lúc này hoạt động âm thầm, đến 1938 mới đem ra công khai, đồng thời ông đề ra chủ thuyết: "cách mạng tâm thân" để thúc đẩy môn sinh luôn luôn canh tân bản thân, và hướng thiện về thể chất lẫn tinh thần. Vovinam được phát triển dựa trên môn vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Dựa trên nguyên lý Cương Nhu Phối Triển….

Share this: