(video: Babes Channel)

 

7 tuổi: bài quyền Karaté (video: Võ Thuật)

Share this: