Bói khuôn mặt, hay còn gọi là thuật xem tướng mạo có lịch sử hàng ngàn năm. Áp dụng thuật tướng số trong đời sống để nhận biết hiểu người và giúp mình. Tướng con người thay đổi theo tâm như chỉ tay thay đổi (3,6 tháng) do con người quyết tâm.

Luôn có hoàn cảnh và môi trường tác động đến con người (không do con người khống chế nên vì đó có Bói đoán). Và chính con người hành động là then chốt quan trọng vì vậy mới có câu có Trời mà cũng có Ta. Trường hợp Bách Lý Hề, bại ở nước Ngu nhưng thành công ở nước Tần. Chẳng lẻ Bách Lý Hề tài năng thông minh "như Do Thái" ở nước Tần nên thành công và khả năng, khờ dại ở nước Ngu nên bại sao? Hoàn cảnh, giáo dục môi trường gia đình và bản chất con người làm cho người này khác người kia: gọi là tướng mệnh.

 

Điển hình biết xem người như Phạm Lãi, Phạm Lãi xem tướng đánh giá Việt Vương Câu Tiễn
có cổ dài chứng tỏ ông ta thuộc loại người "có thể chung lo hoạn nạn chứ không thể cùng hưởng vinh hoa". Vì vậy, không chỉ một mực "rũ áo ra đi" mà Phạm Lài còn khuyên một vị đại thần khác là Văn Chủng hãy làm giống như mình. Nhưng đáng tiếc Văn Chủng đã không nghe theo lời khuyên Phạm Lãi, nên về sau đã bị vị vua này bức hại. Sau khi từ giã quan trường và chuyển hướng sang thương trường, Phạm Lãi cũng đã thể hiện những tài năng phi phàm của mình trong lĩnh vực kinh doanh, ông đã trở thành một tấm gương sáng trong ngành thương mại. Tượng ông Lộc (trong Tam Đa: Phước, Lộc, Thọ) chính là mô phỏng theo giúp người, làm việc nghĩa của Phạm Lãi.

Và sau đây là thuật xem tướng đơn giản Khoái Triệt:
1. Xem Giàu sang hay hèn nhìn vào Cốt cách

 

2. Xem Thành hay bại nhìn vào Quyết đoán


 

3. Xem Vui hay buồn nhìn vào Nét mặt

 

(Theo Khoái Triệt tiên sinh)

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »