1 = A,J,S  ;  2 = B,K,T ; 3 = C,L,U  

4 = D, M, V ; 5 = N, E, W ; 6 = F, O, X 

7 = P, G, Y;  8 =  Q, H, Z; 9 = I, R

Chỉ số Tâm hồn (Video: Quynh Huong Le Do)

 

Chỉ số Thể hiện (Video: Quynh Huong Le Do)

 

Con số Tên hoàn chỉnh

Lưu ý = Con số Tên hoàn chỉnh = Chỉ số tâm hồn+ Chỉ số thể hiện 
Con số Tên Hoàn chỉnh có 3 trường hợp

1. Tên Hoàn Chỉnh = Số chủ đạo
2. Tên Hoàn Chỉnh cùng trục Số chủ đạo 
3. Tên Hoàn Chỉnh hoàn toàn khác Số chủ đạo

 

 

Share this: