(Video: Lan Bercu TV) Người Do Thái không tin số phận. Thay đổi để tốt đẹp tiến lên bằng chiến đấu, bằng bàn tay, khối óc. Kế hoạch 6 tháng, 1 năm.v.v..đạt tới mục tiêu.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »