Ngoài Đường – Thành phố Daegu (Nam Hàn)

(Video: Việt Hàn Family한베패밀리) 29 Feb 2020 

 

=================

Daegu- the 4th largest city in South Korea (Video: Nabin Mewahang) 

23 Oct 2019 

Share this:
Translate »