NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Các lãnh đạo quân sự lật đổ chính phủ được bầu của Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2