Diễn giả : Th.s TRẦN THỊ ÁI LIÊN: Kỷ luật không nước mắt 2015

Phần 1 (Video: Tomokid Gs)

 

Phần 2 (Video: Tomokid Gs)

 

Phần 3 (Video: Tomokid Gs)

 

Share this:
Translate »