(Video: Trần Việt Quân) 

Động lực(thường từ bên ngoài, Ngoại lực)
Nội lực(tự tạo bên trong)
Hạnh phúc(đến từ bên trong)
Hạnh phúc(tìm bên ngoài, tìm hoài không thấy, bên ngoài bổ xung)
Thành công(đến từ bên ngoài)

Thành công(đến từ bên trong) dẫn đến Hạnh phúc bền lâu từ Sức mạnh bên trong.

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »