Hyolyn –  Hello Vietnam  (video: Kim Tâm Nguyễn Thị)

====

Hello Việt Nam (Vietnamese + English) – Singer: Ái Phương (Video: Khmer Trà Vinh)

============

[French] Bonjour Vietnam – Pham Quynh Anh (video: 古麟washseacbcmember)

Share this: