Perry (Phuc) Nguyen giới thiệu Hướng dẫn về Thực phẩm Canada​ : Ăn lành, sống mạnh, do Chính phủ Canada (soạn thảo bằng tiếng Việt).
www.MiraBerry.ca
www.FloraExotica.ca
(514) 268-2323

Source: Santé Canada 

Hướng dẫn Tóm Lược về Thực phẩm 

PDF:

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/canada-food-guide/resources/snapshot/languages/vietnamese-vietnamien.pdf

 

Web site :

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/en-bref/langues/vietnamien-vietnamese.html

 

 

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »