Có Trời 20% mà cũng có Ta  hành động 80%. 
"Tín mệnh bất tín lực, thất chi viễn hĩ” (Tin số mà không tin sức mình thì lầm lớn.)

 

Luận Giải Lá Số Bát Tự Trọn Đời Cho Người Có Mệnh Đẹp Như Khổng Minh (Video: Phan Thiên Ân)

Share this: