Máy computer đầu tiên trên thế giới giá 500.000 USD – Lịch sử phát triển máy computer hơn 50 năm

(Video: Van Son)

Share this:
Translate »