(Video: Bầu Trời Cali) Giai đoạn mở 1 cửa tiệm mớ bên Mỹ 1. Thích mặt bằng(địa điểm) 2. Kiểm tra credit(tiền bạc có khả năng thuê địa điểm) 3. Dân chúng đồng ý [được mở tiệm nail] tại 1 khu nào đó 4. Ký hợp đồng 5. Thiết kế bản vẽ để tạo ra cửa tiệm(dự trù 6 tháng để chấp nhận thiết kế, cơ quan kiểm tra đúng bài bản các khâu) 
Tổng chi phí mở tiệm(6 bàng/ 6 ghế + thêm tiền thuê) = 200 000 đô (tiền mặt). (mỗi tháng trả tiền nhà + tiền thầu mướn + mua bàn  + mua nước sơn(khoảng 10 ngàn).

Share this:
@ 2020 TN InfoWay