Có Trời (10%) mà cũng có Ta hành động (90%) 

(Video: Phát Lộc Thịnh Vượng)

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »