Có Trời (20%) mà cũng có Ta (suy nghĩ, hành động 80%).

Số mệnh con người nằm ngoài tầm tay con người quyết định (hay Trời 20%). Chính bản thân suy nghĩ và hành động 80%.

(Video: Phong thủy bát tự nhân tướng học)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »