(Video: Quynh Huong Le Do)

Tổng quát: Số 9 mang 3 thông điệp: 1/ Trách nhiệm với bản thân và xã hội 2/ Ước mơ hoài bão 3/ Ý tưởng sống

Lưu ý : Nhiều người cùng mang số 9 nhưng đời khác nhau vì con số (trong thần số học nằm trong các ô khác nhau) – giãi mã chi tiết sẽ khác nhau

 

 

Share this: