Tổng quát – Người mang số 7 : Tiền Hung, Hậu Kiết . Thông điệp đến cuộc đời Học – Trải Nghiệm và Truyền Bá

Người mang số 7 rất năng động. Tin Bất kỳ đều gì xảy ra điều có NGUYÊN DO . Lưu ý : Không than vãn , bớt than vãn thì cuộc đời hưởng sáng .Khi nào nhìn ra được (mới ngừng đựợc) cuộc đời thay đổi tốt lên.

Những người mang số 7 có một cuộc đời ít bằng phẳng. Nửa chặng đời đầu của bạn có thể phải trả giá khá là nhiều, khi bạn cứ gặp chuyện những chuyện lên bờ xuống ruộng, rồi tổn thất hy sinh. Cho đến khi nào bạn nhìn thấy những tổn thất hoặc mất mát hoặc là đau thương đó, bạn rút ra được cho mình những kinh nghiệm thì lúc đó những điều lên bờ xuống ruộng của cuộc đời bạn nó sẽ ngừng lại.

(Video: Quynh Huong Le Do)

Share this: