Một ông thầy bói đi lạc đường, hỏi thăm khách qua đường. Người ấy bảo:

– Thầy đi bói thì phải biết đường chứ? Thế lúc đi, thầy không bói à?

Ông thầy bói trả lời:

– Tôi đã bói rồi đấy chứ! Trong quẻ, ngài dạy: cứ hỏi khách qua đường thì biết.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »