Một giáo sư ngôn ngữ người Nhật đến xứ Thần Kinh lần đầu, vừa đặt chân xuống ga xe lửa Huế, trong cái không khí ồn ào, gấp gáp của một nhà ga đông khách, nghe hai người bạn Huế nói chuyện với nhau, tiếng được, tiếng mất, nhà ngôn ngữ học vui mừng, về thẳng khách sạn, gửi ngay báo cáo sơ khởi về Viện Đại Học Tokyo, quả quyết rằng tiếng Việt cùng một gia đình với tiếng… Nhật.
 Mời bạn cùng nghe mấy mẩu đối thoại đó.
 Đọc thật nhanh, nhanh như người sợ trễ tàu.
 – Mi đi ga ni?
 – Tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
 – Ga tê. Tau đi ga tê.
 – Ga tê ga chi? Răng đông như ri?
 – Chi mô. Khi mô mi đi?
 – Mau mi. Mi lo đi đi.
 – Tau đi nghe mi.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »