Cuộc sống có Kim Tứ Đồ (E,S,B,I)
E = làm công (từ sáng tới tối hay từ 9 tới 5 pm hay từ 8h30 tới 4h30 pm
S = tự làm cho mình hay làm tư
B = làm chủ (có mướn nhân viên)
I = đầu tư

1. Vùng an toàn a. Vừa đi làm [E] Vừa có Online Business [S] hay có đầu tư ( I)  b. Đi làm công [E]
2. Hiểu tài sản khác với tiêu sản
3. Hiểu về Bất Động Sản, mua Bất Động Sản, lợi thế nào..v.v…(để Bất Động Sản đầu tư đem lợi tới, thu nhập thụ động)

(Video: Quang Lê TV)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay