Tự do tài chính, nghĩ hưu sớm và quy tắc 4% (Video: Viet My Financial Education) Tự do tài chính, nghĩ hưu sớm và quy tắc 4%, làm điều mà 99% người không biết.

 

—————– +

"Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 trong thế giới này. Những ai hiểu nó, vận dụng nó sẽ chẳng phải trả gì cho nó cả" [Albert Einstein]

 

Công thức tính lãi kép hàng năm là: A = P*(1+ r/n)^nt

Trong đó

A= giá trị tương lai
P= số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
r= lãi suất danh nghĩa hàng năm
n= số lần lãi suất được áp dụng trong một khoảng thời gian
t = số năm tiền được đầu tư 
Ví dụ: Số tiền đầu tư 1500 đô, lãi suất được thu hàng năm là 4.3%,
được nhập gốc đều đặn hàng quý. Tính số dư đầu tư trong 6 năm.

Sử dụng công thức bên trên

A  = ?

P= 1500;

r= 0.043 (lấy 4.3 chia 100);

n= 4 (1 năm có 4 quý);

t= 6 (đầu tư trong 6 năm).

Ta sẽ có công thức cụ thể như sau: A= 1500 x (1 + 0.043/4)^(4×6) = 1938.84

Như vậy số dư sau 6 năm xấp xỉ 1,938.94 đô. Lãi kép được tính bằng cách trừ số tiền gốc khỏi số dư này là 438.84.


Xem thêm :

Lãi Kép Là Gì? Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Lãi Kép (Video: Người Thành Công)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »