Vì đó là em?

 

Giá không gặp miệng em cười 
Anh đâu chao đảo nghiêng trời Hồ Tây
Ngày sau thành quách đổi thay
Hồn trao em mãi phút này vẹn nguyên


(Tác gia???)

Share this:
Translate »